Základní škola

K realizaci záměru obce postavit nový školní areál vedla dlouhá cesta. První etapa začala
v roce 1983, kdy se definitivně rozhodlo o stavbě mateřské školy. Vedle nemalých finančních
prostředků vyžadovala stavba od představitelů obce a občanů velké organizační a pracovní
zapojení. Stavěla se svépomocí a akce „Z“ a dokončena a předána k užívání byla v roce1988.
Na slavnostní otevření nové školy čekali žáci a občané ještě sedm let. Roky 1993 -2003 byly
obdobím největších stavebních a investičních akcí v obci nejen v oblasti školství. Byla
postavena nová školní budova s 9 třídami, odbornými učebnami a kabinety, která byla o dva
roky později propojena s novou tělocvičnou a vytvořila s mateřskou školkou, školní kuchyní a
jídelnou školní areál. Propojení a blízkost školních budov a prostorů umožňuje zejména
v současné době, kdy je škola právním subjektem, lépe organizovat a propojovat školní
činnosti a spolupracovat.

Investice obce do školství pokračovaly dál. V září 2001 byla žákům předána k užívání
učebna informatiky vybavená moderními počítači a programy, s možností připojení na
internet. Samozřejmostí se stalo využívání techniky při výuce na škole, v mimoškolních
činnostech v kurzech pro veřejnost.

V roce 2002 byla dokončena stavba víceúčelového hřiště pro míčové hry a atletické
disciplíny, tím škola získala vynikající podmínky pro tělovýchovné aktivity.
Není mnoho obcí, které v takto krátké době byly ochotny zrealizovat a zafinancovat
více než 15 miliony korun ze svého rozpočtu vybudováním nadstandardně vybaveného
nového školního areálu.Pro vedení školy, její žáky a zaměstnance se výrazně zlepšily
podmínky pro práci a vzdělávání.

Hlavním záměrem se stala představa otevřené školy, která se kromě vzdělávací
instituce prezentuje jako centrum kulturního, společenského a sportovního života v obci.
Po deseti letech realizace je dnes škola spojena v obci i regionu s četnými kulturními
aktivitami. Pravidlem se staly výstavy, koncerty, jarmarky, a divadelní představení.
Sportovnímu vyžití skupin a jednotlivců slouží školní tělocvična a její vybavení.

Škola získala v roce 2003 certifikát vzdělávacího střediska.

Krásným výsledkem této společné práce je každoroční početná a úspěšná účast žáků
v četných soutěžích a olympiádách. Výborné výsledky v přírodovědných, zdravotních ,
jazykových a sportovních soutěžích mají velmi dlouhou tradici.

Všechny činnosti a aktivity školy, spojené se životem obce a účast na nich, snad
přispějí u dětí k vytvoření pozitivního vztahu k obci, zdejším lidem a regionu a ovlivní
budoucí rozhodování o místě, kde by chtěly žít.