Sbor dobrovolných hasičů

Historie sboru


Sbor dobrovolných hasičů v Bělé byl založen na přání občanů městyse a okolních
obcí. Stalo se tak z opravdové nutnosti obrany proti ohni.Lidé měli v paměti požár z roku
1842, kdy oheň strávil 25 popisných čísel. Sotva se obec z této pohromy vzpamatovala,
vypukl v roce 1863 další požár, který změnil v trosky 42 domů. Oheň zničil celou velkou ulici
až k horní straně náměstí. Místní požáry tak byly brzdou dalšího rozvoje obce
. Dne 10. května 1881 se tedy sešlo komité, které rozhodlo, že bude provedena sbírka
v Bělé a v okolních obcích. Bylo vybráno více než 350 zlatých. Výtěžek sbírky byl
uspokojivý, proto byla na 29. května svolána schůze zájemců o činnost ve sboru.
Na této schůzi byl zvolen devítičlenný výbor, který ve spolupráci s majitelem
velkostatku Františkem Sajfertem začal ještě v červenci roku 1881 organizovat první cvičení.

Sbor měl 22 činných členůPrvním předsedou byl zvolen pan František Stowasser
Velitelem se stal velkostatkář František Sajfert , který na vlastní náklady postavil na svém
pozemku první hasičskou tělocvičnu. Kromě činných členů měl sbor řadu čestných a
přispívajících členů. Dostalo se mu i velké podpory ze strany obecního zastupitelstva
a přízně od obyvatel místních i z okolních obcí.
Do majetku sboru byla převedena obecní i statková stříkačka se základním hasičským nářadím.
Doplnit počáteční výzbroj se podařilo díky výnosům z divadelních představení, pořádaných plesů,
z členských příspěvků i darů. To vše umožnilo v roce 1896 zakoupit novou stříkačku za 950 zlatých.

Od roku 1882 byl sbor členem hasičské župy německobrodské. 9. valná schůze
spojená se cvičením hasičů konala v Bělé 7. července 1889. Akce se zúčastnilo 23 sborů.
V této době na místo starého cvičiště v zahradě pivovaru bylo zřízeno cvičiště nové,
větší a vyhovující, u rybníka Volejny.

2. září 1906 oslavil sbor 25. výročí svého založení za účasti okolních sborů. V této
době bylo již 36 činných a 36 přispívajících členů.

V roce 1911 zemřel první velitel sboru - velkostatkář František Sajfert. Nadšení pro hasičskou myšlenku
měl i jeho syn PhMr. Jan Sajfert,který byl starostou českobělského sboru až do roku 1953 (do své smrti).

Nová dvoukolová stříkačka byla pořízena v roce 1912.

Obě světové války činnost sboru hodně narušily a změnily. 1. světová válka se sboru
dotkla velmi citelně.Mobilizace v roce 1914 vytrhla z řad činného členstva 22 mužů a další
odvody během válečných let toto číslo ještě zvýšily. Aby mohl sbor vykonávat své
povinnosti, musel přijmout náhradní členy z řad mladých i starých občanů, kteří
nepodléhali vojenské službě.

V roce 1925 byla zakoupena nová kombinovaná stříkačka s výbušným motorem.

Hrozba druhé světové války se projevila v činnosti sboru již v roce 1936, kdy byli
vycvičeni noví náhradní členové pro případ války.
Za okupace mohl sbor působit jen do roku 1941.Od roku 1941 až do roku 1945 se nekonaly
žádné schůze ani valné hromady. Je zajímavé, že od 27. února 1941, kdy hořelo v Absolonově tírně lnu, nevypukl po celou válku v České Bělé žádný požár.
Sbor však zasahoval v okolních obcích.

Po válce 9. června 1945 byl členskou schůzí zvolen nový výbor. Starostou byl opět zvolen PhMr. Jan Sajfert, velitelem pan František Beneš.
V roce 1946 bylo získáno první vozidlo, samozřejmě po německé armádě.V lednu 1948 jej
však sbor musel odevzdat vojenské správě.
Další vůz byl získán od Fondu národní obnovy koncem roku 1948. Obě tato vozidla byla však nevyhovující. Kvalitní vůz byl získán až v roce 1959 zásluhou předsedy sboru pana Bohumila Šrámka a to Tatra 805 s přenosnou motorovou stříkačkou PS-8 a kompletním
vybavením.

V roce 1966 oslavil ČSPO v České Bělé 85 let svého trvání. Ve zprávě o celé dosavadní
činnosti sboru je uvedeno 122 zásahů (40x oheň v místě, zbytek v okolí do 12 km). Kromě toho
sbor pomáhal účinně i při povodních. Vodní zdroje v obci byly stálým problémem,
proto v roce 1970 byla vybudována vodní nádrž na náměstí.
V roce 1971 oslavil sbor 90 let od založení, současně i 700 let městyse České Bělé. Při této
příležitosti navštívil obec předseda FV SPO plk. JUDr. Miroslav Řepiský. Předal zde vysoká
svazová vyznamenání. Byla to vlajka ÚV SPO pro obec Českou Bělou, čestné uznání ÚV
SPO hasičskému sboru a zlatá medaile „Za věrnost“ pro pana Josefa Tecla za 50 let aktivní
činnosti ve sboru. V tomto roce byla otevřena nová zbrojnice, vystavěná na místě bývalé
farské stodoly.

V květnu 1972 získal sbor od okresní inspekce požární ochrany pojízdnou přenosnou
motorovou stříkačku PPS 12. Dvoukolová stříkačka PS 16, která byla dosud v užívání, byla
předána do Cibotína.
20. 2. 1972 byl po mnoha letech v České Bělé uspořádán masopustní maškarní průvod masek,
který byl doprovázen hudbou a zastavil se u každého domu. Maškarní průvody pokračovaly i
v dalších letech. Pro hasiče to byla nová možnost, jak zlepšit stav své pokladny.
Po několika nezdařených pokusech bylo v roce 1978 založeno družstvo mladých požárníků,
které pod vedením schopných a obětavých vedoucích pracuje dodnes a dosahuje stále lepších
výsledků.

V roce 1978 přijal sbor do svých řad 10 mladých žen, které už v roce následujícím úspěšně
soutěžily. Již v roce 1981 bylo ve sboru 20 žen. V tomto roce proběhly oslavy 100. výročí
založení sboru.

Aktivita členů následkem odborného vedení stoupala.

Při příležitosti 105. výročí založení v roce 1986 bylo pro sbor získáno speciální požární vozidlo T 706 CAS 25. Zároveň tím
vzrostly povinnosti našich zásahových družstev.
Při všech akcích byla naše družstva velmi dobře hodnocena.
Od roku 1991 začala místní organizace Československého svazu požární ochrany v České
Bělé opět používat název Sbor dobrovolných hasičů.
V roce 1996 proběhla oslava 115. výročí založení sboru. Starosta obce předal novou stříkačku
PS 12. Ve spolupráci s obecním zastupitelstvem byl pořízen pamětní prapor. Ozdobnou žerď
k tomuto praporu zhotovil člen sboru pan Jaroslav Jakeš. Prapor byl posvěcen
královehradeckým biskupem panem Karlem Otčenáškem v kostele sv. Bartoloměje v České
Bělé. Dne 2. května 1997 obdržel člen sboru pan Jaroslav Jakeš v Přibyslavi vysoké ocenění –
medaili „Zasloužilý hasič“.

120. výročí založení sboru bylo oslaveno v roce 2001. Průvod hasičů prošel z jilemnické
silnice na náměstí. V malém sále KD v České Bělé byla při této příležitosti připravena
výstava hasičských tradic.

V neděli 20. září 2001 byl při mši svaté posvěcen nový pamětní prapor.
V dubnu 2004 vyjížděla zásahová jednotka k požáru ve Stříbrných Horách. Při tomto
výjezdu došlo v Krátké Vsi k dopravní nehodě požárního vozu. Byla poškozena pravá strana
kabiny. Po dohodě s obecním úřadem byla zakoupena starší T 706 a její kabina byla použita
k opravě havarované cisterny. Po měsíci usilovné práce měl sbor opět svůj schopný vlastní
vůz.

Současnost


Do roku 2005 vstoupil SDH v České Bělé s členskou základnou 183 členů. Z toho je
93 mužů, 58 žen, 10 dorostenců a 22 dětí. Je to největší členská základna na okrese.
Díky dobrému vedení sboru je to také nejaktivnější SDH v okrese Havlíčkův Brod.
Dle údajů pana Václava Macha, kronikáře sboru, je v dosavadní činnosti SDH
uvedeno 171 požárních zásahů (62 místních, 92 v okolí, 17 lesních).

Od roku 1954 se sbor pravidelně zapojuje do okrskových soutěží. Soutěžní družstva
často obhájí 1. místa a postupují do okresních, krajských i celorepublikových kol. V roce
2004 družstvo žen vyhrálo 1. místo v kraji a postoupilo do kola republikového, které se
konalo v Sušici.
Dále se soutěžní družstva pravidelně s výbornými výsledky zúčastňují pohárových soutěží
(poháry starostů obcí, pohár přednostky, pohár poslance ČR, Václavský pohár,
Havlíčkobrodská liga, pohár integrovaného systému okresu Havlíčkův Brod aj.). Soutěžní
družstva získala již velký počet pohárů.
Děti, mládež a dorost se zúčastňují jarních a podzimních kol hry Plamen s vynikajícími
výsledky. Velmi často postupují do okresních, oblastních i celorepublikových kol.
V celostátním kole v roce 2002 vybojovali naši dorostenci 8. místo. V požárním útoku získali
dorostenci pohár za 2. místo. Při republikovém kole hry Plamen v roce 2003 v jednotlivcích –
dorostencích obsadila Blanka Marková 5. místo.
Bohatá je i kulturní činnost sboru.Každoročně se konají plesy a pouťové zábavy.
S kratšími odmlkami jsou pořádány maškarní průvody. Tradicí se staly ohně
„Pálení čarodějnic“ v „Háječku“. Mladá i starší generace se tu 30. dubna každoročně schází.

Přehlad zásahů za 20 let

1974 lesní požár Cibotín
1977-březen malý požár v Cibotíně
1979-květen pořár v lese u Cibotína a u Frühbauerových
1979-květen kůlna v Žižkově Poli
1986 požár slámy v Krátké Vsi
1986 požár v objektu ŠS v Krátké Vsi
1990 suchá tráva na Vlachově
1990 menší lesní požár u Sv. Anny
1993 les v Žižkově Poli
1994 3 x drobný lesní požár
1995 hořící auto na silnici k Jitkovu
1997 suška obilí Žižkovo Pole
1997 hořící domek Marie Zvolánkové v České Bělé-udušena kouřem
1998 5 x lesní požár
1998 - srpen požár usedlosti Jana Kosa v České Bělé
1998 havárie letadel mezi Cibotínem a Macourovem
1999 hospodářská kůlna v Jitkově
1999 velkoobjemový vůz na slámu u Cibotína
2000 3 x hašení lesního porostu
2000 hořící automobil
2002 zahoření lípy v České Bělé
2002 červen lesní porost v Utíně
2002 - červen lesní porost u Sv. Anny
2002 - červenec špýchar v Pohledu
2002 - srpen svinovač slámy v Jitkově
2002 - říjen auto - Krátká Ves
2003 povodeň v dolní části obce při silnici na Macourov (Jan Svatoň,
MUDr. Růžička )
2003 - červen rozbitá střecha na Vlachově ( kroupy )
2003- červenec opět střecha na Vlachově
2003 - červenec požár lokomotivy mezi Stříbrnými Horami a Pohledem
2003 - srpen požár bramborárny v Pohledu
2003 - září stoh slámy za hřbitovem – majetek Sativy
2003 - září suchá tráva u silnice mezi Českou Bělou a Jitkovem
2004 - duben požár lesa ve Stříbrných Horách