Místní knihovna

Přesný datum založení knihovny v České Bělé není znám. V kronice školy je záznam
z roku 1919 o otevření knihovny – čtenářské besedy v najaté místnosti v č. 44 (u Fichtnerů).
V „Pamětní knize městečka České Bělé“ je uvedeno, že v roce 1922 měla knihovna již 200
svazků.

Po druhé světové válce byl knihovníkem pan Antonín Fichtner. Dlouhá léta vedl
knihovnu pan učitel Josef Endrle. Knih přibývalo, a tak při předávání knihovny paní
učitelce Dagmar Pavlíčkové v roce 1976 měla místní lidová knihovna kolem 2.500 svazků. Za
vedení paní Pavlíčkové v roce 1979 získala knihovna 2. místo v soutěži „Budujeme vzornou
lidovou knihovnu“.

Zřizovací listinou z 1.11. 1979 byla knihovna profesionalizována. Ve fondu bylo tehdy
kolem 2.800 titulů. Během několika let bylo v okrese Havlíčkův Brod zřízeno 11
profesionálních knihoven, které kromě činnosti ve své vlastní knihovně nakupují,
zpracovávají výměnné fondy a metodicky řídí napojené neprofesionální knihovny v přilehlém
středisku. První vedoucí střediskové knihovny se stala slečna Božena Michková, absolventka
filozofické fakulty. Pod jejím vedením v roce 1982 zvítězila knihovna v krajské soutěži
„Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. Knihovna prošla velkými úpravami, stala se
příjemnou místností, kde si čtenář mohl posedět a číst si.

5. 7. 1982 převzala knihovnu čerstvá absolventka knihovnické školy - slečna Jitka
Řezníčková. V roce 1985 bylo ve fondech již téměř 5.000 svazků, za rok bylo uskutečněno
přibližně 4.000 výpůjček.

27. 2. 1985 se stala vedoucí místní lidové knihovny paní Ing. Zdena Kubiková. Za
jejího vedení začalo být odebíráno poměrně velké množství časopisů (40 titulů), tím značně
vzrostly výpůjčky. V průměru se půjčovalo více než 8.000 knih a časopisů za rok.

1. 7. 1989 se vedoucí knihovny stala paní Marie Jůdová, která knihovnu vede dosud.
Při předání knihovny bylo v knižním fondu téměř 9.500 titulů.


V roce 1991 získala knihovna další místnost po přestěhovaném obecním úřadě. Do této doby
musely být knihy „natlačeny“ pouze v jedné místnosti.V nově získané prostoře vzniklo dětské
oddělení, za závěsem pak sklad výměnných fondů. V roce 1997 byla získána další místnost po
zrušené filiálce české spořitelny. Nová prostora slouží k uložení výměnných fondů a plní i
funkci skladu.

Velkou rekonstrukcí prošla knihovna v roce 1999. Zvětšila se půjčovní plocha a díky grantu
Ministerstva kultury ČR bylo možno zakoupit počítač s jehličkovou tiskárnou. V roce 2000
byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém. Z dalšího grantu byl zakoupen druhý počítač a
barevná tiskárna pro tisk z Internetu. Podařilo se vytvořit dobře fungující počítačovou síť. Od
roku 1999 má knihovna veřejnou internetovou stanici, od května 2002 je připojena digitální
telekomunikační sítí ISDN. V současné době je internetová stanice v knihovně připojena
pomocí grantu ministerstva kultury zdarma po dobu tří let.


Počet knižních titulů i uskutečněných výpůjček neustále narůstal. Nejvyššího vrcholu
výpůjček bylo dosaženo v roce 2002, kdy bylo uskutečněno v místní knihovně 27.967
výpůjček. Průměr ročních výpůjček za posledních deset let činí 23.196. V současné době má
knihovna ve svých fondech téměř 17.000 knih, půjčuje kolem 50 titulů časopisů. Výpůjčky
jsou uskutečňovány nejen z vlastních fondů, ale běžně je zprostředkovávána i meziknihovní
výpůjční služba (MVS) z knihoven na území celé republiky. V knihovně je možno zapůjčit si
i videokazety ze života obce. Několik let pracovala při knihovně i videopůjčovna. V současné
době není vhodný dodavatel videokazet, který by zapůjčoval novinky.


Dětští čtenáři se mohou zapojovat do literárních i výtvarných soutěží, které jsou několikrát
ročně knihovnou vyhlašovány, mohou navštívit akce, které se konají např. ke dni dětí, ke
zpestření prázdnin mohou využít různé hry v knihovně. Dle přání školy se v knihovně konají i
různé besedy, výstavy a instruktážní lekce. Dospělí čtenáři se mohou zapojovat do různých
anket, které probíhají několikrát ročně.