Český červený kříž

ČČK není v současné době již existující organizací. Její zánik je datován v roce 1994,
přesto však ohlédnutí za minulostí musí ocenit činnost, zpracovanou dle zápisů v kronice
obce.

Složení výboru organizace neprocházelo výraznými změnami, předsedkyní po mnoho
let byla paní Marie Čejková. Organizace mívala od 80 do 107 členů. Z tohoto členstva bylo v
roce 1986 45 dobrovolných dárců krve, mnozí byli odměněni plaketami za mnohočetné
odběry. Organizace byla aktivní, sbírala byliny, odpracovala ročně 500 až 700 brigádnických
hodin, zejména při úklidu hřbitova a okolí, což bylo její každoroční zavedenou zvyklostí, dále
pak při vysazování stromků (v roce 1985 bylo vysázeno členy 17000 stromků), vysekávání
mezí spadajících do katastru obce. Členové ČCK prováděli zdravotnický dozor při různých
sportovních a společenských akcích.

Členskou základnu tvořili ženy i muži (v roce 1983 je v kronice zmínka i o členu panu farářovi Hájkovi).
Členové ČČK pořádali pravidelné akce pro důchodce v obci a sice každoročně zájezdy
a zpravidla oblíbená vánoční setkání s důchodci.

Ve zdravovědě se patřičně věnovali žactvu základní školy a připravovali ho do okresních
soutěží. Zdravotní družstva často postupovala do krajských kol, v roce 1985 dokonce
českobělské žákyně vyhrály okresní soutěž, krajskou soutěž a k velké slávě národní soutěž v
Přerově. V roce 1994 již předvánoční setkání s důchodci nebylo.